Condé Nast: архивные шедевры

Хронорама: Фотографические сокровища XX века

cond_nast_arkhivnye_shedevry_v_samoy_venetsii